Handels betingelser

1. Generelt:
1.1
Disse almindelige forretningsbetingelser er gældende for de ydelser, som Amja leverer, og som kunden til enhver tid har bestilt hos Amja, medmindre parterne skriftligt har aftalt andet. Ved kunden forstås den person eller det selskab, der har indgået aftale med Amja.
Aftalen gælder bl.a. ved bestilling og brug af hjemmeside, support, rådgivning og anden levering af tjenesteydelser eller varer fra Amja.
1.2.
Forretningsbetingelserne gælder uanset, om kunden bestiller produkter og/eller tjenesteydelser hos Amja skriftligt, pr. telefon, fax, e-mail, via Amjas hjemmeside eller på anden måde, uanset kommunikationsform.
2. Aftalens parter:
Ved parterne forstås kunden og Amja, der begge er ansvarlige for, at vilkårene i henhold til nærværende forretningsbetingelser overholdes.
Kunden hæfter for betaling af de ydelser, der leveres i henhold til aftalen også i tilfælde af, at der registreres en betaler, der er forskellig fra kunden.
Kunden skal i forbindelse med indgåelse af aftalen give Amja besked om navn, adresse, selskabsform samt CVR-nr. eller CPR-nr., ligesom kunden herudover skal oplyse eventuelle særskilte adresser, hvor betalingsopkrævning og/eller meddelelser skal sendes til. Kunden er forpligtet til på Amja's forlangende at dokumentere oplysningernes rigtighed.
Oplysninger om adresse, kontaktperson o. lign. afgivet af kunden og registreret af Amja, lægges til grund for aftalen, indtil andet er meddelt skriftligt. Ved adresseændring o. lign. er kunden forpligtet til straks at oplyse dette, hvilket også gælder ved ændring af e-mailadresse.
I tilfælde af at kunden ikke har opdateret disse oplysninger, er Amja berettiget til at indhente disse oplysninger, herunder ved brug af offentlige registre m.v., som kunden forpligter sig til at betale for. Amja er berettiget til, indtil anden oplysning gives af kunden, med frigørende virkning, at fremsende materiale, fakturaer m.v. til den/de af kunden oplyste adresse(r).
3. Ydelser:
3.1.
Amja påbegynder levering af ydelsen hurtigst muligt efter kontraktsindgåelsen medmindre andet mellem parterne er aftalt.
Ved levering/præsentation af grafisk layout har kunden derfra op til 5 arbejdsdage til at vende tilbage med en samlet oversigt over grafiske rettelser, hvis ikke andet er aftalt. Amja vil efter præsentation af grafisk layout fakturere kunden.
Forsinkelser kan dog forekomme af tekniske eller andre årsager, herunder tilvejebringelse af ydelser fra andre leverandører, som skønnes nødvendige.
3.2.
Særlig for så vidt angår registrering af DK-domæner følger dette registreringsproceduren, der kan ses hos DK-Hostmaster på hjemmesiden www.DK-Hostmaster.dk. Registrering af DK Domæner følger dog den til enhver tid gældende lov, registreringsprocedure, praksis og sædvane for DK Domæner.
3.3.
For så vidt angår registrering af internationale domæner følges registreringsproceduren under de til enhver tid gældende regler, sædvane, praksis og registreringsprocedure for så vidt angår de pågældende domæner.
3.4.
Domæner registreres i kundens navn, med Amja som befuldmægtiget.
3.5.
Amja kan benytte underleverandør ved levering af de aftalte ydelser.
4. Web- og mailhotel:
Der henvises til Amja leverandørens forretningsbetingelser.
5. Ansvar:
5.1.
Kunden er at anse som værende dataansvarlig i forbindelse med brug af ydelser, herunder webhotel, mailhotel, domæneregistrering, m.m.
5.2.
Kundens brug af ydelser leveret af Amja foregår for kundens eget ansvar og risiko, hvorefter Amja intet ansvar har for indhold, rigtighed, lovlighed, lydighed m.v. af de informationer, som kunden modtager eller sender via Internettet.
5.3.
Amja fraskriver sig ansvaret for enhver skade, herunder ethvert tab såvel direkte som indirekte, som kunden lider i forbindelse med kundens abonnement, herunder brug af eller manglende mulighed for brug af kundens webhotel, mailhotel eller øvrige ydelser, uanset baggrunden herfor, medmindre Amja har handlet forsætlig til skade for kunden eller groft uagtsomt.
5.4.
Amja er ej heller ansvarlig for driftstab, følgeskader, tab af data og reetablering af data, ligesom kunden selv skal sørge for at der tages backup i fornødent omfang.
Amjas leverandør af webhotel og mailhotel tager dog backup af systemerne, således at disse måske kan reetableres i tilfælde af systemnedbrud. Dog er Amja ikke ansvarlig for kvaliteten af backup'en, herunder om reetablering kan ske uden, at dette er særskilt aftalt med kunden. Backup er derfor kundens eget ansvar, medmindre dette er inkluderet skriftligt i aftalen eller ved anden særskilt skriftlig aftale.
5.5.
Amjas ansvar er dog under alle omstændigheder maksimeret til prisen i den skriftlige aftale imellem kunden og Amja.
6. Tredjemands rettigheder:
6.1.
Amja er overfor kunden ansvarlig for, at de af Amja leverede ydelser ikke krænker tredjemands rettigheder.
Kunden er dog selv ansvarlig for, at kundens data, hjemmesider, registrerede domænenavne, indhold af webhotel og materiale, der forefindes på webhotellet hos Amja, ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ophavsrettigheder, varemærker m.v.
6.2.
I tilfælde af at der foretages retsskridt overfor kunden eller Amja, er Amja berettiget til enten at ændre sine ydelser, således at der ikke foreligger en krænkelse eller at ophæve denne aftale helt eller delvist uden ansvar for Amja. Kunden kan i disse situationer ikke kræve erstatning.
6.3.
Kunden må ikke ved anvendelse af systemet forsøge at få uautoriseret adgang til systemer eller på anden måde at overtræde gældende lovgivning.
På samme måde gælder det, at kunden ikke må medvirke til spredning af virus, børneporno, fremsendelse af uønskede e-mails såsom spam, kædebreve eller lignende, portscanning af andre computere på internettet, krænke tredjemands rettigheder ved downloading, distribution eller lignende, slette eller forfalske transmissionsinformation, herunder IP-adresser og header information, gentagne overtrædelse af uskrevne regler for god skik på internettet og materiale med ekstreme politiske synspunkter.
7. Amjas lukkeret:
7.1.
I tilfælde af at kunden overtræder bestemmelserne i nærværende betingelser, herunder særligt - men ikke kun - pkt. 5 og 6, forbeholder Amja sig til uden kompensation for kunden at afbryde aftalen imellem Amja og kunden.
Amja er berettiget til at viderefakturere evt. omkostninger, egne såvel som pålagte, pga. kundens misbrug.
7.2.
Der vil ikke fremkomme ekstra regning på trafik; men vi forbeholder os til enhver tid retten til at opsige kunder ved misbrug eller en usandsynlig stor trafikmængde.
8. Priser og betaling:
8.1.
Amja fastsætter priser for ydelserne og disse oplyses ekskl. moms.
8.2.
Ydelser faktureres forud og forfalder til betaling 7 dage efter fakturadato og betales, som angivet på fakturaen.
8.3.
I tilfælde af manglende betaling påløber der renter 2 % pr. påbegyndt måned + rykkergebyr på DKK 100,00.
Manglende rettidig betaling medfører fremsendelse af rykkerskrivelser m.v. i overensstemmelse med gældende dansk ret.
8.4.
Amja er berettiget til at regulere priserne, uden at kunden har mulighed for at opsige aftalen. Dog vil en forøgelse af den aftalte pris indenfor en periode på 12 måneder med mere end 20 % berettige kunden til at opsige aftalen.
9. Varighed, betaling og opsigelse:
9.1.
Aftalen, hvor dette er gældende mellem kunden og Amja, løber 12, 24 el. 36 måneder ad gangen eller efter nærmere aftale.
9.2.
I tilfælde af at kunden opsiger mindre end 15 dage før udløbet af den igangværende aftales periode, fornyes aftalen automatisk med henholdsvis 12 eller 18 måneder, og opsigelsen har først virkning fra udløbet af kommende aftaleperiode.
9.3.
Opsigelse fra kundens side kan alene ske skriftligt ved brev af en tegningsberettiget person.
Det er ikke muligt at opsige aftaler om ydelser pr. e-mail eller telefon.
9.4.
Amja er berettiget til efter eget skøn og uden begrundelse at opsige abonnementet med 30 dages skriftlig varsel sendt pr. brev eller e-mail til den af kunden registrerede adresse og eller e-mail mod betaling af forudbetalt beløb opgjort i forhold til den resterende abonnementsperiode.
9.5.
Ved kundens væsentlige misligholdelse af kontrakten er Amja berettiget til at hæve aftale uden varsel. Ved væsentlig misligholdelse forstås manglende betaling, overtrædelse af vilkårene i kontrakten eller forretningsbetingelserne.
10. Force majeure:
Amja er ikke forpligtet til at betale erstatning under nogen omstændigheder, såfremt fejllevering, manglende levering eller afbrydelse m.v. skyldes forhold udenfor Amja kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, oversvømmelse, kabelbrud, brand, krig, strejke, lockout, herunder strejke og lockout hos Amja eller dets underleverandører.
11. Overdragelsen af aftalen:
Kunden kan kun med samtykke fra Amja overdrage aftalen til en ny kunde, i hvilken forbindelse Amja er berettiget til at forlange hidtil ubetalt gæld betalt, ligesom Amja i øvrigt er berettiget til at stille krav til den nye kunde.
Overdragelse af aftalen fra Amja til et andet selskab eller virksomhed kan ske uden kundens samtykke.
12. Ændringer af ydelserne:
Amja er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af de leverede tjenesteydelser for at sikre en tilfredsstillende drift af systemet og for at imødekomme eventuelle myndighedskrav. Amja tilstræber dog at informere kunderne om ændringer med et rimeligt varsel, medmindre det skønnes, at ændring er af uvæsentlig betydning for kundens brug af tjenesteydelsen.
13. Ændring af forretningsbetingelser:
Amja kan ændre nærværende forretningsbetingelser ved udarbejdelse af særskilte tillæg med mindst 1 måneds varsel.
Ændringerne varsles overfor kunden ved fremsendelse af forretningsbetingelserne til kunden pr. e-mail eller brev.
I forbindelse med en væsentlig ændring af forretningsbetingelserne, er kunden dog berettiget til at opsige abonnementet med 3 måneders varsel mod eventuel refusion af opkrævning hvis dette overstiger 200 kr.
Ændringer i begunstigende karakter kan gennemføres uden forudgående varsel.
14. Tvister og lovvalg:
Aftaler om levering af tjenesteydelser er underlagt dansk ret.
Eventuelle tvister skal indbringes for en kompetent dansk domstol, og værneting er aftalt til Retten i Aarhus
15. Ikrafttrædelse:
Nærværende forretningsbetingelser er gældende pr. 1. januar 2017.

Professionel hjemmeside - de seneste

Her er et udvalg af de seneste Umbraco projekter jeg har arbejdet med.

Du er altid velkommen til at kontakte mig, og jeg vil kontakte dig hurtigst muligt.

Jeg står gerne til rådighed, for at du finder den helt rigtige løsning til dig


SEO til webshop

Daro.dk havde en eksisterende webshop med begrænset trafik og dårlig konvertering.

De ville have en ny shop hvor der skulle arbejdes med SEO.

Deres eksisterende varer skulle flyttes over, sammen med deres eksisterend...

Oestjysk tagrenovering

De har eksisteret siden 2001 og har haft en simpel side alle årene.

Nu var tiden kommet til en opgradering på det visuelle og med nye billeder.

SEO

Nyt design

Nyt CMS

Se siden her og læs mere om tagreno...

Etcas

Etcas A/S stod over for at skulle have en ny hjemmeside efter fusion mellem to virksomheder.

Design er lever...

Niche webshop med tøj

Daro.dk havde en eksisterende webshop med begrænset trafik og dårlig konvertering.

De ønskede en ny webshop, med deres eksisterende betalingsløsning.

Der var en deadline med levering til en messe. Den blev klaret lige til punk...